Warmtepompen van Mitsubishi Electric in nieuwbouw Style CNC Machines

Warmtepompen van Mitsubishi Electric in nieuwbouw Style CNC Machines

Style CNC Machines is in mei 2020 verhuisd naar een nieuw pand. Op de nieuwe locatie in Bunschoten-Spakenburg is een aardgasloze nieuwbouw verrezen van 6000 vierkante meter. Compleet met assemblagehal, kantoor en showroom. Het volledige gebouw wordt energiezuinig verwarmd met zes lucht-/water warmtepompen van Mitsubishi Electric.

“We zijn uit onze jas gegroeid. De oude locatie was te klein. Daarom hebben we ervoor gekozen om een heel nieuw pand neer te zetten.” Aan het woord is Anton Lammers, manager operations bijStyleCNC Machines. “Op de nieuwe locatie gaan wetussen de 150 en 200 draai- en freesmachines per jaarassembleren. Daarnaast is er nog eenshowroom van 300vierkante metermet zes machines waar we aan klanten laten zien wat we kunnen. En op het kantoor werken de mensen die voor onsdeverkoop, service en ondersteuning doen.”

Bouwteam

De nieuwbouw was een flinke klus, vertelt Lammers. “We hebben geen uitvraag gedaan, maar met een bouwteam gewerkt. We hebbenhet teamgevraagd om een goed en energiezuinig gebouw neer te zetten.”

Dat wordt bevestigd doordirecteurBert Koelewijn vanI-techniekb.v. “Samen met het bouwteam hebben we een plan kunnen maken. We hebben daarbij veel vrijheid gekregen om binnen budget zelf de installatiekeuze te bepalen.Doorgaansis er minder ruimte om metcreatieve oplossingen te komen doordat een lage inschrijving leidend is.

Gasloos

Lammers vertelt dat deinstallatie metluchtwaterwarmtepompenvan Mitsubishi ElectricdoorI-techniekisgeadviseerd. “Vooraf hebben we meerdere opties bekeken, maar ditwas,als je kijkt naar kosten, verbruik en mogelijke subsidies,de bestegaslozeoptie.” Dat hetgebouwgasloosmoest worden, betekende voorI-techniekeen extra uitdaging, vertelt Koelewijn.

“Het vergde ook een extra investering van de opdrachtgever. Toen dat akkoord was, hebben we snel een plan gemaakt met Alklima, exclusief distributeur van Mitsubishi Electric voor Nederland,voor het ontwerp van demooisteinstallatie.We werken vaak met het bedrijf, omdat ze op dit vlak goede productenleverenen goed kunnenmeedenken en adviserenover dejuisteinstallatiekeuze.

Energiezuinig

Commercieel manager Ardon van Holst vanAlklima/Mitsubishi Electricvertelt dat lucht-/waterwarmtepompenalveelwordentoegepast in de woningbouwmaar ooksteeds vaker inkantoren en bedrijfshallen.“Weleveren met onze warmtepompen energie om met vloerverwarmingde hal, de showroom en het kantoorte verwarmen. VoorStyleCNC Machines hebben we zeshydroboxenin cascade geplaatst, met een totaal vermogen van 140 kW.”

DeZubadantechnologie in de buitenunits maakt het mogelijk dat dit vermogen tot een buitentemperatuur van -250C kan worden geleverd.Door de geavanceerde capaciteitssturingvan Mitsubishi Electrickunnen we precies de hoeveelheid energie leveren dieop dat momentnodig is.” Door deopstellingkan de installatieop een veel lagervermogen draaien danals dieuitéénunit zou bestaan, licht Van Holst toe. “Door de toepassing van de cascaderegelingwerken ze intern samen en kun je energiezuiniger werken.”

Duurzamer

Koelewijn vertelt dat deinstallatiein het pand vanStyle CNC Machinesvolledig geoptimaliseerd isvoor de toepassing in deze situatie. “Door de units op deze manier te installeren is de bedrijfszekerheid gegarandeerd. En doordat we zes units gebruiken is de belasting per unit lager en gaan ze dus langer mee. Het is ook duurzamer, omdat je in kleine stapjes kunt bijschakelen met de verschillende units.”

Het gebruik van warmtepompen voor grote bedrijfslocaties is niet nieuw, legt Koelewijn uit. “Maar meestal wordt gebruik gemaakt van een hele grote warmtepomp, maar die zijn minder energiezuinig en verfijnd enerzijn voor dergelijke grote warmtepompen beperktere subsidiemogelijkheden beschikbaar.

Comfort

Lammers vertelt dathet comfort van hetpersoneel erg belangrijk is voorStyle CNC Machines. “In de assemblagehal werken ongeveer 14 mensen. We hebbenermet behulp van dakkoepels voor gezorgd dat er voldoende licht binnen komt.Daarnaast hebben we in het helepandvloerverwarming, ook in de assemblagehal.”

Dergelijk comfort kom je niet vaak tegen in een industriële ruimte, benadrukt Koelewijn. “Ook in de assemblagehal waren de comforteisen hoog. Daardoor is het echt een representatieve ruimte waar het voor de werknemers aangenaam is.”De keuze voor vloerverwarming in de assemblagehal ligt volgens Van Holst voor de hand. “Naast het comfort dat de opdrachtgever wenst,is eenvloerverwarmingssysteemdat wordt gevoed door een warmtepompveel energiezuinigeren duurzamer dan traditionele gasgestookte oplossingen.

Dit artikel isgesponsorddoor Alklima.

Brancheplan Verpakkingen pakt goed uit

Het Brancheplan Verpakkingen, dat de installatiebranche vorig jaar presenteerde, lijkt z'n vruchten af te werpen. Inmiddels is de branche aanzienlijk...

Wasco in winkelmandje Rexel

Wasco blijft Wasco. Maar de Rexel Groep, een internationaal bekende naam in elektrotechniek, wordt de nieuwe eigenaar van de Nederlandse groothandel...