nieuws

Nieuwe commentaarronde ventilatienorm NEN 1087

ventilatie

NEN heeft de mogelijkheid om commentaar te geven heropend voor de hoofdstukken 6 en 7 van de herziene NEN 1087, de norm voor ventilatie van gebouwen. Commentaar is welkom tot 15 augustus 2019.

Nieuwe commentaarronde ventilatienorm NEN 1087

De termijn voor commentaar op de andere delen van de herziene norm is inmiddels verstreken. Commentaren op de andere delen konden worden ingediend tussen 6 februari en 15 mei 2019.

 

Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatie Prestatie

Hoofdstuk 6 en 7 van de herziene NEN 1087 gaan over de Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatie Prestatie (IBVP). Met de IBVP kan worden beoordeeld hoe het ventilatiesysteem naar verwachting in de praktijk gaat functioneren. Daarbij wordt gekeken naar de technische specificaties zoals meet- en regelmogelijkheden en naar hoe gevoelig het systeem is voor de invloed van omstandigheden en het gedrag van gebruikers. De methode onderzoekt of het ventilatiesysteem in de praktijk zal zorgen voor voldoende luchtuitwisseling zoals bedoeld in de bouwregelgeving.

 

Onderscheid conform bouwregelgeving

De IBVP beoordeelt de prestatie verschillend bij de aan- en afwezigheid van personen. Ook is er een verschil in de beoordeling van de prestatie in verblijfsruimten, die primair bedoeld zijn voor het verblijf van mensen, en ‘natte ruimten. Ook in de bouwregelgeving geldt dit onderscheid.

 

Nieuwe grootheden AEP en AER

In de methode worden nieuwe grootheden geïntroduceerd: de Air Exchange Performance (AEP), de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’. Vooralsnog worden aan de nieuw geïntroduceerde grootheden AER en AEP geen eisen gesteld in de bouwregelgeving.

 

Validatierapport over bepalingsmethode

Aan de concept-norm is een validatierapport over de IBVP toegevoegd. Met ‘validatie’ bedoelen de opstellers het onderbouwen en beoordelen van de methode op geldigheid voor de praktijk van de Nederlandse woningbouw. Omdat dit een nieuw ontwikkelde methode is, is het van belang om aan te geven in hoeverre de uitkomsten hiervan overeenkomen met andere berekeningsmethoden en met praktijkmetingen.

 

Vergelijking voor courante woningtypen en systemen

In het validatierapport wordt een vergelijking uitgevoerd voor een aantal woningtypen en ventilatiesystemen die veel voorkomen op de Nederlandse woningmarkt. Voor de vergelijking is de IBVP gebruikt en de uitkomsten van luchtstroommodellen en praktijkonderzoek. Deze vergelijking kan beschouwd worden als een validatie van deze indicatieve bepalingsmethode voor ventilatieprestatie (IBVP).

 

VLA-gelijkwaardigheidsmethodiek

Om een vergelijking mogelijk te maken, is voor de keuze van woningtypen en ventilatiesystemen aansluiting gezocht bij de VLA-gelijkwaardigheidsmethodiek. In de IBVP en de VLA-gelijkwaardigheidsmethodiek zijn verschillende aannames gedaan met betrekking tot de bediening van de systemen.

 

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus 2019 commentaar indienen op de hoofdstukken 6 en 7 van het normontwerp NEN 1087 via normontwerpen.nen.nl.

 

Reageer op dit artikel