nieuws

Subsidieregeling voor warmtepompen en zonneboilers gewijzigd

klimaattechniek

Subsidieregeling voor warmtepompen en zonneboilers gewijzigd

De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt met ingang van 1 januari 2017 op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor de subsidies op warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels.

 

In de ISDE werd tot nu toe voor de warmtepomp een onderscheid gemaakt naar de bron (zoals lucht-water) of naar de toepassing (hybride of warmtepompboiler). Dit veroorzaakte verwarring bij aanvragers van de subsidie, aangezien een warmtepomp altijd een bron en een toepassing heeft. Daarom wordt vanaf 1 januari 2017 alleen nog een categorisering gemaakt op basis van de warmtebron van de pomp.

Subsidiebedragen

Deze wijziging is van invloed op de hoogte en berekening van de subsidiebedragen voor verwarmingstoestellen met warmtepomp. Maar het subsidiebedrag verandert alleen voor een beperkt aantal apparaten.

Lucht-waterwarmtepompen

Kleine lucht-waterpompen worden in de gewijzigde regeling in twee vermogenscategorieën verdeeld. Voor lucht-waterpompen met een vermogen tot 3,5 kW bedraagt de subsidie 1000 euro. Dit bedrag sluit aan bij het subsidiebedrag voor kleine hybride warmtepompen zoals dat in 2016 gold. Voor de lucht-waterwarmtepompen met een vermogen vanaf 3,5 kW wijzigen de subsidiebedragen niet.

Zonneboilers

In 2017 wordt de subsidie voor zonneboilers verhoogd. Voor installaties van ten hoogste 10 vierkante meter bedraagt het subsidiebedrag 0,75 euro per kWh. Voor de installaties met een apertuuroppervlakte van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag  0,30 euro per kWh.

Biomassaketels

Bij op biomassa gestookte ketels is het subsidiebedrag voor ketels met een vermogen tot 40 kW nu relatief ruim, terwijl het voor de grotere ketels een relatief beperkt stimuleringseffect heeft. Ook voor deze ketels zijn de subsidiebedragen daarom aangepast in 2017. Voor ketels met een vermogen tot 40 KW bedraagt de subsidie 2.500 euro en daarboven bedraagt de subsidie 110 euro voor elke kW meer.

Langere indieningstermijn

In de eerste versie van de regeling moest een particulier een aanvraag indienen binnen drie maanden nadat een apparaat is aangeschaft. Vanaf 2017 krijgen particulieren hiervoor zes maanden de tijd. Op deze manier wordt het risico beperkt dat een aanvrager te laat zijn subsidieaanvraag indient.

Niet voor gebruikte toestellen

Aan de regeling wordt ook een artikel toegevoegd om te voorkomen dat voor eenzelfde apparaat twee keer subsidie verleend wordt. Ook wordt er geen subsidie verleend op gebruikte installaties, bijvoorbeeld showroommodellen. Dit is volgens de subsidieverlener gerechtvaardigd omdat showroommodellen doorgaans tegen sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden.

Informatieverplichting

De te subsidiëren installaties voor de productie van duurzame energie kunnen op andere locaties geplaatst zijn (voor particulieren) of geplaatst worden (in het geval van bedrijven) dan het bezoek- of postadres. Bij de subsidieaanvraag moeten daarom vanaf 2017 de locaties van de installaties of de beoogde locaties van de installaties worden gemeld.

Voldoen aan eisen

De subsidieaanvrager is verplicht aan te tonen dat een bepaald type apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE. Daarvoor zijn lijsten met zoveel mogelijk apparaten beschikbaar, waarvan is vastgesteld dat zij aan de eisen van de ISDE voldoen. Voor apparaten op deze lijst kan de aanvrager volstaan met een verwijzing naar die lijst. Indien een apparaat niet op de lijst staat, moet de aanvrager zelf documentatie aanleveren om te bewijzen dat het apparaat voldoet aan de eisen in de ISDE.

Overgangsrecht

Op de nieuwe regeling is ook een overgangsregeling van toepassing. Aanvragen die uiterlijk op 31 december 2016 zijn ingediend worden nog beoordeeld op basis van de regeling zoals die in 2016 van toepassing was.

Reageer op dit artikel