nieuws

Warmtepomp hoort volgens Uneto-VNI niet op Erkende Maatregelenlijst energiebesparing

energie

Aan de lijsten met erkende energiebesparende maatregelen die bedrijven moeten nemen, is nu ook de installatie van lucht-waterwarmtepompen toegevoegd. Uneto-VNI heeft daar bedenkingen bij.

Warmtepomp hoort volgens Uneto-VNI niet op Erkende Maatregelenlijst energiebesparing

De Wet milieubeheer verplicht onder andere bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd tot vijf jaar. De maatregelen die daaronder vallen, staan per bedrijfstak op Erkende Maatregelenlijsten. Bedrijven zijn verplicht om te melden welke maatregelen ze doorvoeren. De gemeente houdt toezicht op de meldingsplicht en uitvoering van de maatregelen.

 

Herziening erkende maatregelenlijsten

Vanaf 1 december 2015 zijn er erkende maatregelen opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling bij het Activiteitenbesluit. Er zijn nu voor 19 bedrijfstakken lijsten met erkende maatregelen. Omdat de markt voor duurzame en energiebesparende technieken in ontwikkeling is, worden de lijsten geregeld bijgewerkt en aangevuld. Dat is ook dit jaar weer gebeurd. De vernieuwde lijsten staan nu ter inzage op het internet.

 

Maatregelenlijst onoverzichtelijk

Uneto-VNI heeft in een brief aan minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat gereageerd op de lijst met energiebesparingsverplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen volgens de Wet milieubeheer. In de brief wijst voorzitter Doekle Terpstra erop dat het belangrijk is om de maatregelenlijsten te actualiseren. Maar tegelijkertijd constateert hij dat dit ten koste gaat van de overzichtelijkheid. Hij roept de minister op om de lijsten compact te houden.

 

Lucht-waterwarmtepompen onterecht toegevoegd

Aan de nieuwe lijsten is voor veel sectoren het installeren van lucht-waterwarmtepompen toegevoegd als een erkende energiebesparende maatregel. Uneto-VNI vindt dat vreemd. “Onderzoeken binnen de utiliteit wijzen uit dat andere technieken beter toepasbaar zijn, gezien onder meer de warmte- en koelvraag. Ondernemers die deze techniek kiezen omdat deze op de lijst staat, beschikken daarmee niet perse over een optimale en toekomstbestendige warmtevoorziening”, zo waarschuwt Uneto-VNI.

 

Langere terugverdientijd

Daarnaast ‘herkent Uneto-VNI de verwachting niet’ dat deze warmtepompen een terugverdientijd hebben van vijf jaar. Volgens de brancheorganisatie is het vaak nodig om een gebouw bouwfysisch en technisch aan te passen om toepassing van lucht-waterwarmtepompen mogelijk te maken. Deze kosten worden door de overheid niet meegerekend, maar leiden wél tot een langere terugverdientijd. “De terugverdientijd van dit type warmtepompen is sterk afhankelijk van onder meer de isolatiegraad, het afgiftevermogen en de warmtebehoefte van gebruikers van het gebouw. Het is in elk geval aan te raden de technische uitgangssituatie te specificeren voordat deze maatregel van toepassing verklaard wordt.”

 

Minimum aan duurzaam opgewekt vermogen

In plaats van de verplichte inzet van warmtepompen stelt Uneto-VNI voor om bij vervanging van de stookinstallatie een minimumpercentage duurzaam opgewekt vermogen voor te schrijven. “Dit voorkomt de keuze voor één techniek en over-dimensionering en draagt bij aan een gefaseerde, versnelde overgang naar duurzame warmte.”

 

Wachten op warmteplannen gemeente

In het Klimaatakkoord op hoofdlijnen is afgesproken om alle bestaande gebouwen in Nederland te verduurzamen. Gemeenten zullen wijk voor wijk kijken wat daarbij de effectiefste maatregel is. Terpstra: “Die keuze kan óók van grote invloed zijn op de energievoorziening van het lokale bedrijfsleven. Bedrijven die nu geen rekening houden met de toekomstige warmteplannen van de gemeenten kunnen in een latere fase dus met extra kosten worden geconfronteerd.”

Reageer op dit artikel