nieuws

Gasloze gebouwen onderdeel nieuwe regeerakkoord

energie

In 2021 zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Stapsgewijs zal dat ook gaan gelden voor de bestaande woningvoorraad.

Gasloze gebouwen onderdeel nieuwe regeerakkoord

Dat staat in het regeerakkoord 2017-2021 van het kabinet Rutte III, dat op 10 oktober 2018 is gepresenteerd.

 

Aardgasloze nieuwbouw en bestaande bouw

De ambitie is dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd, zo stelt het nieuwe kabinet. Ook is het de intentie om voor die tijd 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij te maken.

 

Verduurzaming 200.000 woningen per jaar

Volgens de kersverse regering is dat een eerste stap in de verduurzaming van 200.000 huizen per jaar. Dat tempo is nodig om in de dertig jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

 

Aansluitplicht gas vervalt voor nieuwbouw

In nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. “De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht”, zo luidt het in het Regeerakkoord. Dat betekent dat eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnetwerk of een warmtenet.

 

Bestaande gasnetten niet vervangen

Ook bestaande gasnetten worden niet zonder meer vervangen door een nieuw gasnet: “Op het moment dat gasnetten vervangen moeten worden zal het netbedrijf in overleg met de gemeenten bekijken hoe in de toekomstige energievraag kan worden voorzien.”

 

Eerst isoleren, dan installeren

De trias energetica is ook voor het nieuwe kabinet het uitgangspunt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. “De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door isolatie. Op de lange termijn kan dan in de resterende warmtebehoefte worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie. Hiervoor zijn middelen beschikbaar.”

 

Kostenreductie voor installatiebedrijven

De regering kondigt in het Regeerakkoord ook een innovatieprogramma aan dat de “benodigde kostenreductie bij installatiebedrijven en aannemers moet bevorderen. Het zal zich richten op de vernieuwing en verbetering van producten en diensten in de gebouwde omgeving en op de waarborging van de kwaliteit van de uitvoering. Ook de activiteiten in het kader van de Topsector Energie en de Bouwagenda zullen hierop worden gericht.

 

Lening verduurzaming voor particulieren

De nieuwe regering wil ook werken aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor verduurzaming door particuliere woningeigenaren. Pensioenfondsen of banken zouden bijvoorbeeld leningen kunnen verstrekken gekoppeld aan de woning. Met de besparing op de energiekosten kunnen eigenaren dan aflossing en rente betalen. Als dat daarvoor nodig is, dan moet andere wetgeving zoals de Wet Financieel Toezicht of bepalingen in het Burgerlijk Wetboek daarop worden afgestemd.

 

Regionale aanpak verduurzaming gebouwde omgeving

Om aan al deze ambities vorm te geven, zal het kabinet een beleidsprogramma uitwerken met medeoverheden, corporaties, netwerkbedrijven en andere betrokkenen. De eerste stap daarin is het opstellen van regionale plannen. Met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders gaat het kabinet op zoek naar een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.

 

Uneto-VNI: “geweldig nieuws voor de installatiebranche”

Uneto-VNI, de branchevereniging voor installatiebedrijven, reageerde opgetogen op dit nieuwe Regeerakkoord. Voorzitter Doekle Terpstra: “Op het gebied van verduurzaming laat het regeerakkoord ambitie zien. Een CO2-reductie van 49 procent in 2030 is geweldig nieuws voor de installatiebranche. Uneto-VNI heeft steeds gepleit voor een Klimaatwet en een nieuw energie- en klimaatakkoord. Met dit regeerakkoord worden we op onze wenken bediend. De energietransitie krijgt hiermee een stevig fundament voor de lange termijn en biedt daarmee investeringszekerheid en vertrouwen.”

 

Groen gas en biogas als transitiebrandstof

De plannen van het nieuwe kabinet zijn onder meer technisch mogelijk, aldus Doekle Terpstra: “Als energieregisseur zijn onze leden nu al in staat om nieuwbouwwoningen aardgasvrij te maken. Ook de bestaande bouw kunnen we veel energiezuiniger maken.” Terpstra signaleert wel dat groen gas en biogas in de bestaande bouw nog jarenlang belangrijk zullen zijn als transitiebrandstof. “Het gasvrij maken van de bestaande bouw is echt een zaak van langere adem.”

 

Nederland koploper groene economie

Uneto-VNI juicht ook de regionale aanpak voor verduurzaming van de bestaande bouw toe. Terpstra: “Als gemeenten, netbeheerders, bouwers, energiebedrijven en installateurs de handen ineenslaan, kunnen we van Nederland de mondiale koploper van de groene economie maken.” De vereniging is ook enthousiast over de plannen voor nieuwe financieringsvormen voor verduurzaming. “Op die manier beperkt het kabinet het risico voor de bewoner en de financier.”

 

 

Lees ook:

Is de cv-ketel passé?

Installateurs stapsgewijs voorbereiden op gasloos

Uitvoering verduurzaming is de grootste uitdaging

Reageer op dit artikel