nieuws

Herziening BRL 6010 krijgt veel commentaar

sanitair

Op de voorgenomen herziening van BRL6010, de richtlijn over legionellapreventie-advisering, zijn een twintigtal inhoudelijke reacties gekomen. De Technische Commissie verantwoordelijk voor de herziening gaat ermee aan de slag.

Herziening BRL 6010 krijgt veel commentaar

Tot 1 mei 2018 konden belanghebbenden reageren op de kritiekversie van BRL6010. “Er hebben een kleine twintig bedrijven inhoudelijk op de herziening gereageerd. Dat is een flink aantal als je bedenkt dat er ruim 100 certificaathouders zijn.” Dat meldt Brenda van Rijn, secretaris van de Technische Commissie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de herziening.

 

Eisen voor certificaathouder en certificatie-instelling

Legionella-risicoanalyses en legionellabeheersplannen moeten voldoen aan de eisen die het Drinkwaterbesluit daaraan stelt. Deze analyses en plannen worden uitgevoerd en opgesteld door gecertificeerde bedrijven. In de beoordelingsrichtlijn BRL6010 staan de eisen die certificatie-instellingen stellen voor het verlenen van een procescertificaat aan die bedrijven. De beoordelingsrichtlijn bevat zowel eisen waaraan de certificaathouder moet voldoen als eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen.

 

Meer aandacht voor kwaliteit legionella-preventieadviseur

In de herziene BRL is er meer aandacht voor de kwaliteit van de legionellapreventie-adviseur. Deze zal een door KvINL-erkend diploma moeten hebben en zal zijn vakbekwaamheid door bij- en nascholing aantoonbaar op peil moeten houden. Certificerende instanties zullen hier scherper op toezien.

 

Strengere eisen risicoanalyse en beheersplan

Aangescherpt zijn ook de eisen rondom de risicoanalyse, het beheersplan en de communicatie met opdrachtgevers. Een verplicht standaardmodel voor een risicoanalyse en beheersplan moet opdrachtgevers meer inzicht bieden. Daardoor moet in één oogopslag inzichtelijk en duidelijk worden welke risico’s er zijn op het gebied van legionella, en hoe zij deze kunnen beheersen.

 

Definitieve versie BRL 6010

“Op basis van de binnengekomen reacties blijkt dat certificaathouders zich kunnen vinden in de voorgestelde verbeteringen”, zegt Brenda van Rijn. “De Technische Commissie buigt zich medio juni nog over een aantal details en nuanceringen in de BRL”. De verwachting is dat er rond de zomermaanden een definitieve BRL-tekst ligt.

 

Aanpassing Drinkwaterbesluit

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wilde de BRL6010 opnieuw onder accreditatie brengen van de Raad voor Accreditatie (RvA). De gewijzigde BRL zal dus zo spoedig mogelijk worden voorgelgd aan de Raad voor Accreditatie. Na accreditatie zal de huidige verwijzing in het Drinkwaterbesluit vervangen worden door een nieuwe verwijzing naar de nieuwe, geaccrediteerde regeling.

 

Overgangsperiode voor herziene BRL 6010

Naar verwachting wordt de nieuwe BRL 6010 dit najaar bindend verklaard. In overleg met het ministerie zal een overgangsperiode worden vastgesteld waarbinnen alle certificaathouders aan de herziene BRL moeten gaan voldoen.

 

Meer lezen over legionella:

Wat is Legionella Pneumophila?

“Legionella ligt op de loer als je van richtlijnen afwijkt”

Legionella eist meer slachtoffers dan koolmonoxide

Legionella sneller gedetecteerd dankzij nieuwe chip

Legionella voorkomen: waar gaat het fout?

Legionellaveilig installeren in de praktijk

Reageer op dit artikel