nieuws

Kabinet: ‘In 2050 geen woningen meer op gas’

Installatiebranche

Kabinet: ‘In 2050 geen woningen meer op gas’

In 2050 zijn er geen woningen meer die worden verwarmd met aardgas. In de op woensdag gepresenteerde Energieagenda schrijft minister Kamp dat Nederland in datzelfde jaar bijna geen CO2 meer uitstoot.

Met de Energieagenda stuurt het kabinet aan op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Volgens Kamp is het “daarbij belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening.”

‘Er is geen weg meer terug’

Volgens Kamp is “de transitie naar een CO2-arme energievoorziening nu definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is.”

Gezien het feit dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor tenminste 30 procent van de Nederlandse energievraag wordt ingezet op vergaande reductie van de warmtevraag door energiebesparing en een sterke vermindering van aardgasgebruik. Het kabinet denkt dat voor elkaar te krijgen via het stimuleren en inpassen van CO2-arm opgewekte elektriciteit en warmte.

Er komt een verplicht minimum energielabel

De eerste pijler onder de CO2-reductie in de gebouwde omgeving is energiebesparing. Dat kan volgens Kamp worden bevorderd via drie sporen: het verplichten van een minimum energielabel voor kantoren en corporatiewoningen, het stimuleren van wat verder gaat dan dat minimum en het wegnemen van knelpunten bij de uitrol van specifieke technieken.

Daarnaast continueert en verbreedt het kabinet het stimuleren van besparing door middel van voorlichting, subsidies (zoals de Stimuleringsregeling Energiebesparing Eigen Huis), laagrentende leningen (zoals het Nationaal Energiebespaarfonds), en ondersteuning van innovatieve aanpakken.

Nieuwbouwwijken krijgen geen nieuwe gasinfrastructuur meer

De tweede pijler voor CO2–reductie in deze functionaliteit is een sterke vermindering van het gebruik van aardgas. Om dat te bereiken wordt er geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd in nieuwbouwwijken. Het kabinet past daarvoor de Gaswet aan. Daarmee wordt voorkomen dat de opgave nóg groter wordt.

De aansluitplicht voor gas in de Gaswet wordt vervangen door een breder aansluitrecht op energie-infrastructuur voor verwarming. Het kabinet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid en de noodzakelijke bevoegdheden om op lokaal niveau, in samenwerking met de netbeheerder, te besluiten over de lokale energievoorziening.

Verder worden voorbereidingen getroffen om grootschalige warmtenetten op termijn op vergelijkbare wijze te reguleren als elektriciteits- en gasnetten, waardoor een meer integrale afweging tussen deze energie-infrastructuren kan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel